Hãng Khosla, Ấn Độ

Các loại mắt giả và vật tư phẫu thuật mắt của hãng Khosla, Ấn Độ