Hãng Labtician, Canada

Dầu và đai silicone dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc