Kim/Ống thông (Cannulae)

Cannulae (Kim/Ống thông)